Lean Cavas dla programisty

By 25 February 2016 ITlogy

Cza­sem pyta­cie nas, w jaki sposób zapro­jek­tować swo­ją aplikac­je. Skąd wiedzieć, jakie powin­na mieć funkc­je i na czym się skupić.

Nie tylko kod!

Po co? Dlaczego? Jaki cel biz­ne­sowy temu przyświeca? To są naprawdę kluc­zowe zagad­nienia dla każdego pro­jek­tu opro­gramowa­nia. Jak dobrze zmapować pomysł na aplikację? Albo, co powinienem rozu­mieć z doku­men­tacji od klien­ta? Obec­nie, coraz więk­szy nacisk kładzie się na zrozu­mie­nie potrzeb biz­ne­su przez pro­gramistę — dzię­ki temu, nie kodu­je on “bezmyśl­nie” wg doku­men­tacji, a swoi­mi rozwiąza­ni­a­mi stara się zre­al­i­zować cele i zaspokoić potrze­by klien­ta. Jeśli więc rozpoczy­nasz nowy pro­jekt dobrze zmapować go i uporząd­kować infor­ma­cję, a jeśli to Ty jesteś autorem pomysłu, powinieneś umieć dokład­nie go przeanal­i­zować. Brz­mi jak wyzwanie? To nie takie trudne, bo może­my sko­rzys­tać z super narzędzia — Lean Can­vas.

Lean Canvas

To nic innego jak pros­ta tabela, której uzu­pełnie­nie zmusza Cię do przeanal­i­zowa­nia pomysłu na pro­jekt. Dzię­ki temu, lep­iej zrozu­miesz jego sens, a być może zmienisz jego założe­nia, by skupić się na real­i­zowanym celu. Zaczni­jmy jed­nak od początku — w każdym mądrze real­i­zowanym pro­jek­cie powin­naś na początku pomyśleć o potrze­bach klienta/użytkownika. Potrze­bach, a nie rozwiąza­ni­ach, gotowych meto­dach. Na to przyjdzie czas potem. Chcę i potrze­bu­ję to nie to samo!

Wróćmy więc do Lean Can­vas. To proste narzędzie do pro­jek­towa­nia aplikacji, autorstwa Ash Mau­rya, który inspirował się narzędziem Busi­ness Can­vas Mod­el. Poniżej możesz zobaczyć jak wyglą­da.

leancanvas

Prze­jdźmy do opisu poszczegól­nych pól.

Problem

Opisu­je problem/ real­ną potrze­bę użytkown­i­ka. Autor zale­ca, by wyp­isać ich 3 lub więcej. Pamię­taj, że prob­le­mem użytkown­i­ka rzad­ko jest brak aplikacji do …, a częś­ciej brak cza­su na zro­bi­e­nie tego ręcznie, brak motywacji do …, natłok infor­ma­cji o …, brak infor­ma­cji o… itp. To nie jest pole w którym 1:1 opisu­jesz swój pomysł! Wejdź w buty oso­by, której potrze­by będzie real­i­zować Two­ja aplikac­ja i zas­tanów się czego konkret­nie potrze­bu­je, i dlaczego, ter­az jest właśnie tak jak jest.

Tutaj jest też miejsce na opisanie ist­nieją­cych rozwiązań/alternatyw do two­jej aplikacji.

Customer Segments

Kim jest Twój klient(a nie użytkown­ik, mówimy tu o oso­bie, która płaci za pro­dukt, w mod­elu open source możesz skupić się na użytkown­iku)? Wymieni­asz grupy, które mają opisane wcześniej potrze­by. Pamię­taj by robić to dokład­nie. Młodzi ludzie — to zbyt ogól­na infor­ma­c­ja, która nie ułatwi Ci stworzenia fajnego rozwiąza­nia. Pomyśl o tym, co robią, w jakim są wieku, gdzie miesza­ją, jak wyglą­da ich dzień — poz­naj swo­jego potenc­jal­nego klien­ta. Pamię­taj, że zbyt uni­w­er­salne rozwiąza­nia się nie sprawdza­ją! Twój klient nie może być każdym, musi być kimś konkret­nym. Nie bój się wyszczegól­nić kilku grup, a jeśli są bard­zo różne przy­go­tuj osob­ne tabele dla każdego z nich.

Poza klien­ta­mi, warto pomyśleć o użytkown­ikach. Np. plat­for­ma Wor­press — jej klien­ta­mi są blogerzy, użytkown­ika­mi czytel­ni­cy — część potrzeb klien­tów nie będzie potrze­bą użytkown­ików (np. inter­fe­js graficzny do tworzenia wpisów intere­su­je tylko blogera).

W końcu, warto zas­tanow­ić się, która z grup klien­tów będzie tzw. ear­ly adopters, czyli sięg­nie po nasz pro­dukt sto­sunkowo szy­bko.

Solution

Czas na opis funkcjon­al­noś­ci — skup­my się jed­nak na tych główny. Co Two­je rozwiązanie daje klien­towi?

Unique Value Proposition (Value)

Jaką niepow­tarzal­ną korzyść dostar­cza­sz swo­je­mu klien­towi? To, tak naprawdę jed­no z najważniejszych pytań dla Two­jego pro­jek­tu. Co stanowi o wyróżniku, efek­cie wow, dlaczego mamy wybrać właśnie ten pro­dukt? Jest to potrzeb­ne również do dobrego mar­ketingu two­jej aplikacji.

Channels

To nic innego jak sposo­by pozyska­nia klien­tów. O nich również powinieneś pomyśleć. Przykład­owo, jeśli chcesz moc­no reklam­ować swo­ją aplikację w Social Media może warto przy­go­tować odpowied­ni sposób zakłada­nia kon­ta zin­te­growany np. z face­book­iem? A jeśli twoi­mi odbior­ca­mi są np. inni pro­gramiś­ci to już ter­az warto pomyśleć jak im przed­staw­isz swo­ją aplikację.

Revenue

Czyli przy­chody, sposób w jaki aplikac­ja ma na siebie zara­bi­ać. W szczegól­noś­ci w przy­pad­ku samodziel­nych pro­jek­tów warto o tym pomyśleć, i opra­cow­ać (bądź nie, założyć, że aplikac­ja jest open source) sposób zara­bi­a­nia.

Costs

Kosz­ty związane z pro­jek­tem. Warto wziąć pod uwagę, nawet w małym pry­wat­nym pro­jek­cie — ser­w­ery, licenc­je itp. Wszys­tko kosz­tu­je i dobrze wiedzieć ile nas to wyniesie. W kosz­tach powin­no się też ująć wszys­tko to, co nie jest związane bezpośred­nio z pro­gramisty­czną pracą jak np. pro­moc­ja, księ­gowość itp.

Key Metric

W jaki sposób zmierzysz sukces swo­jej aplikacji? Iloś­cią pobrań, użytkown­ików, znalezie­niem nowej pra­cy ;) czy może poprzez ilość wyku­pi­onych sub­skry­bcji? Warto określić to na początku i zawsze mierzyć.

Unfair Advantage

Wyróżnik Two­jego pro­jek­tu, który ciężko sko­pi­ować konkurencji. Tak, nie zawsze będziesz w stanie go podać, jed­nak jeśli znalazłaś coś, co powodu­je, że pozy­ty­wnie odsta­jesz od innych, warto to pod­kreślić!

 

Jak pracować?

Pamię­taj, że Lean Can­va to narzędzie, możesz więc iter­a­cyjnie wery­fikować założe­nia swo­jego pro­jek­tu. Kreślić, zmieni­ać. Warto mieć je zawsze przy sobie, by mieć pewność, że rozu­miesz, co tworzysz. My z Buis­ness Mod­el Can­vas i Lean Can­vas korzys­tal­iśmy wielokrot­nie, cho­ci­aż­by pro­jek­tu­jąc tego blo­ga, czy przy pisa­niu mojej pier­wszej aplikacji. Ja sama, czu­ję się o wiele pewniej, gdy rozu­miem cel tego, co tworzę. Dlat­ego w codzi­en­nej pro­gramisty­cznej pra­cy próbu­ję właśnie w taki sposób mapować sobie aplikac­je i wycią­gać potrze­by, na które mój kod będzie odpowiadał.

Poniżej link do wer­sji online. Spróbu­jesz wyko­rzys­tać Lean Can­vas w swo­jej pra­cy?

https://canvanizer.com/new/lean-canvas

A więcej o pra­cy z Lean Can­vas zna­jdziesz w świet­nym man­u­alu: http://startangels.ch/downloads/LeanCanvasInstructions.pdf

 

PS. Jak pewnie wiesz, w tym tygod­niu moż­na na nas głosować w konkur­sie na Blog Roku. O swo­jej motywacji do konkur­su napisal­iśmy tutaj, jeśli podo­ba Ci się to, co robimy, prosimy o SMS o treś­ci E11382 na numer 7124. Dzię­ki!

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •