#LazySunday. Szybki sposób na energię do programowania

By 7 February 2015 Lazy Sunday

Dzisiejszy wpis będzie o szy­b­kich sposobach na trochę energii do pro­gramowa­nia :)Wieczór, kom­put­er, pro­gra­mu­jesz od rana i zaczy­na brakować Ci energii, a jeszcze napisała byś mod­uł czy dwa, brz­mi zna­jo­mo? :) Dzisi­aj kil­ka prostych przepisów na szy­bkie daw­ki pysznej (i zdrowej!) energii, w sam raz na wieczór przy komputerze :)

#Cykl lazy Sun­day to wpisy nie do koń­ca związane z pro­gramowaniem. Cza­sem zna­jdziesz tu coś, co nas ostat­nio inspiru­je lub moty­wuje, a cza­sem po pros­tu przepis na dobre cias­to czy recen­zje kul­tur­al­no-gas­tro­nom­iczną. Ot, coś na leni­wą niedzielę. Zapraszam do lektury.

Koktajle

Kok­ta­jle to świet­ny sposób na szy­b­ki posiłek — obo­je uwiel­bi­amy gotować, ale cza­sem po pros­tu nam się nie chce, cza­sem nie mamy skład­ników na wymyślone danie a cza­sem po pros­tu mamy ochotę na coś prostego. Kok­ta­jle są ide­alne w takich sytu­ac­jach — wystar­czy blender i przysłowiowe ‘cokol­wiek’ w lodów­ce, taki przepis jest zresztą najs­maczniejszy :) Dzisi­aj podzie­limy się z Tobą trze­ma przepisa­mi, które nam bard­zo przy­padły do gustu.

Przepis pierwszy — banany z masłem orzechowym

MASŁOORZECHOWE

Ten przepis to hit stule­cia, nawet początkowo scep­ty­cznie nastaw­iony Kuba po spróbowa­niu od razu został miłośnikiem tego koktajlu :)

Do zro­bi­enia kok­ta­jlu potrzebujemy:

 • 1 banana
 • 2 czu­bate łyż­ki masła orze­chowego (my prefer­u­je­my gład­kie, ale jeśli masz ochote, to takie z kawałka­mi orzeszków też będzie super!)
 • pół szk­lan­ki mleka
 • dwie łyżecz­ki miodu

Całość blendu­je­my i po ok. 3 min­u­tach mamy gotowy, przepyszny i bard­zo sycą­cy koktajl :)

Przepis drugi — mango z jogurtem greckim i kolendrą

Kole­jny z przepisów jest najde­likat­niejszy z zestawu, ale zapew­ni­am, że równie pyszny co pozostałe!

Będziemy potrze­bowali:

 • pół man­go
 • jed­nego banana
 • cztery czu­bate łyż­ki jogur­tu greckiego
 • kil­ka gałązek kolendry

W kwestii przy­go­towa­nia bez niespodzianek — całość blendu­je­my po czym delek­tu­je­my się smakiem :)

Przepis trzeci — gruszka z miętą

Ten kok­ta­jl jest mniej słod­ki, bardziej orzeźwia­ją­cy i zde­cy­dowanie pole­cany w prz­er­wie na odświeże­nie myśli w cza­sie pracy :)

Zro­bimy go łącząc:

 • 1 gruszkę
 • pół szk­lan­ki mleka
 • sok z połów­ki limonki
 • kil­ka gałązek świeżej mięty
 • dwie łyż­ki płatków żytnich

Także w tym przy­pad­ku całość blendu­je­my, ale pole­cam zostaw­ić kok­ta­jl po zblendowa­niu na kil­ka min­ut, dzię­ki temu płat­ki wchłoną wilgoć i będą miększe.

Jak sama widzisz, kok­ta­jle są śmiesznie łatwe i szy­bkie w przy­go­towa­niu! Z drugiej strony dostar­cza­ją dużo energii, są sycące i — co ważne dla pro­gramistów — nie brudzi paluszków i moż­na ‘jeść’ przez słomkę ;)

PS. Nie, nie zmieni­amy pro­filu blo­ga, nie będzie on blo­giem kuli­narnym ;) Po pros­tu od cza­su do cza­su podzie­limy się z Wami fajny­mi pomysła­mi na posiłek :)

ALL

Smacznego!