#Lazy Sunday. Jak sprawić, by Twoje miejsce do pracy było idealne

By 5 October 2014 Lazy Sunday

Nie samym biurkiem człowiek żyje. Kuba bard­zo fajnie opisał Wam tydzień temu jak zapro­jek­tować swój pokój do pra­cy w sposób ergonom­iczny. Ale to nie wszys­tko praw­da? To miejsce, oprócz bycia funkcjon­al­nym powin­no Cię inspirować, pobudzać lub wyciszać i odpowiadać Twoim potrze­bom. I o tym podysku­tu­je­my w dzisiejszym wpisie.

Jesteśmy na etapie urządza­nia naszego biu­ra. Na razie jest duży bała­gan, meble stare mieszka­ją się z nowy­mi, nie do koń­ca wiemy, jak to będzie wyglą­dało w ostate­cznoś­ci. Nie doro­biłam się swo­jego mon­i­to­ra, ale mojego biur­ka Kuba abso­lut­nie mi zaz­droś­ci. Szuka­jąc ide­al­nych rozwiązań przeszuki­wałam sieć i stwierdz­iłam, że warto się nimi podzielić. Moje inspirac­je zna­jdziecie na Pin­tereś­cie.

1. Co robisz przy biurku?

Dla mnie odpowiedź jest dość jasna:programuję. Co przekła­da się na to, że  oczeku­ję czys­tego blatu. OK, jest jeszcze faj­na pod­kład­ka na kubek, cza­sem jakieś orzechy do pochru­pa­nia. O i futer­ał od oku­larów.  Post — ity, albo mój ukochany mole­sk­ine, dłu­gopis. I tyle. Nie znoszę mieć na biurku innych rzeczy. Papierów, śmieci. Blat musi być czysty. Ma mnie nie rozpraszać. O właśnie tak, jak na zdjęciu.

Moje biurko. Nawet Tesla załapała się na zdjęcie.

Moje biurko. Nawet Tes­la zała­pała się na zdjęcie.

 

Macie też tam świnkę, która cza­sem  bard­zo poma­ga mi w pro­gramowa­niu, ale o tym w moim kole­jnym wpisie ;)

Ale nie zawsze ono tak wyglą­da. Jako człowiek lubią­cy rysować i notować cza­sem pory­wa mnie wena, a biurko sta­je się wielką tablicą do burzy mózgów. I nie ma już na nim takiego porząd­ku, bo być go nie musi. Nadal jed­nak mam wszys­tko, co niezbędne i nic więcej.

A co jeśli np. zaj­mu­jesz się rękodziełem?Albo mak­i­jażem? Wyobrażam sobie, że gdy­byś dała mi wszys­tkie swo­je narzędzia, to zabrakło­by nie tylko mojego, ale i Kuby biur­ka by móc to ułożyć. Wtedy najwięk­szym przy­ja­cielem są pudełecz­ka do prze­chowywa­nia. Warto dbać o dyscy­plinę  i co jak­iś czas sprawdzać, czy aby na pewno “pod ręką” nie zna­j­du­ją się rzeczy z których nie korzys­tamy. A dla nich przez­naczyć lep­iej jakieś szafecz­ki obok, bo nieza­leżnie od tego co robisz, im więcej pustego blatu będziesz miała, tym przy­jem­niej będzie Ci się skupić na swo­jej pracy.

A i jeszcze jed­no. Warto spo­jrzeć na stronę IKEA­hack­ers, gdzie pokazane jest jak z kilku mebli ikea złożyć mebel ide­al­ny. Zna­jdziecie tam naprawdę fajne rozwiąza­nia na biurko albo na szaf­ki do biura.

 

2. Skupienie i rozproszenie

Ktoś mi kiedyś powiedzi­ał, że ludzie dzielą się na dwa typy: tych, którzy do skupi­enia potrze­bu­ją ciszy, spoko­ju i min­i­mal­iz­mu i tych, którzy potrze­bu­ją dodatkowych bodźców do dzi­ała­nia. Ja jestem z tych drugich, ale pobudze­nie siebie załatwiam głown­ie muzyką.

Więc znowu mamy ludzi, którzy bez tablic korkowych nie przeżyją i ludzi, którzy ich nien­aw­idzą. Ja jestem bard­zo za opcją pomiędzy, czyli tablicą ale nie tuż nad biurkiem, a obok.

Fajną opcją zda­je się też poma­lowanie jed­nej ściany lub jej częś­ci na żywy kolor. Coś, co po jed­nym spo­jrze­niu zadzi­ała jak kofeina brz­mi fajnie, prawda?

3. A co z motywacją

Abso­lut­nie warto zain­west­ować w coś, co doda skrzy­deł. Świet­nie sprawdzi się tu wiz­ual­iza­c­ja two­jego celu, albo moty­wu­ją­cy plakat — albo i jed­no i drugie.

Moim numer jeden w przy­pad­ku plakaty ze Start-up vit­a­mins. Ale, tak sobie myślę, że taki plakat moż­na też zro­bić samemu. Znasz aplikację Canva.com? To naprawdę intu­icyjny edy­tor grafi­ki z tuzinem fajnych szablonów, również na plakat. Opra­cow­anie grafi­ki w nim nie powin­no być trudne a poje­dynczy druk cyforowy na A3 to jakieś grosze. Efekt za to, będzie bard­zo podob­ny do tego wyko­nanego przez pro­fesjon­al­istów. A z resztą, całkiem niedłu­go zro­bię tak swo­je i przekon­amy się wspól­nie co z tego wyjdzie.

A i jeszcze to do listy! Jeśli masz w zwycza­ju ich tworze­nie, może warto mieć tablicę ścier­al­ną i móc je codzi­en­nie zapisy­wać? Fajną opcją są też far­by tabli­cowe, które każdą gład­ką powierzch­nię zamienią w tablice do pisa­nia kredą lub kre­dowy­mi markerami.

Z ich pomocą moż­na też stworzyć np. chmur­ki, w których umieś­cisz swój ulu­biony cytat.

4. To Twoje biuro

Daj mu o tym powiedzieć. Zad­baj o  jego indy­wid­u­al­ny charak­ter. Ale tego nie muszę Ci chy­ba pod­powiadać :) Zdję­cia najbliższych. Rysun­ki. Miejsce do kota… Na to też powin­na być przestrzeń.

Ja biorę się za pędzel i tes­tu­ję far­by do resz­ty mieszka­nia, a Ciebie proszę o Two­je pomysły na biuro ide­alne. Zostaw je w  komen­tarzu, bo każ­da pomoc będzie tu złota ;) .

  •  
  •  
  •  
  •