Geeku, wyjdź do ludzi

By 12 January 2015 Inspiracje, Wydarzenia

Tylko ja i mój kom­put­er. Poczy­tam trochę o nowej tech­nologii, pobaw­ię się nią, popraw­ię swo­ją aplikac­je, poczy­tam stack­over­flow…

To naprawdę brz­mi jak dobry wieczór z kodem i zakładam, że więk­szość z nas wybiera cza­sem taką for­mę spędzenia wol­nego cza­su. Prze­cież moż­na sobie pogłaskać kotecz­ka, wyp­ić kieliszek win­ka, piwko, zamówić burg­era czy sushi i po pros­tu pro­gramować.

Sama bard­zo tak lubię, ale, tak jak wspom­ni­ał Kuba w poprzed­nim wpisie, net­work­ing, roz­mowy z inny­mi pro­gramis­ta­mi, czy współpra­ca przy pro­jek­cie bard­zo dużo wnosi do naszego roz­wo­ju. Nie lubię składać postanowień noworocznych, jed­nak na ten rok zde­cy­dowanie chcę pochodz­ić na wszelkiego rodza­ju spotka­nia skierowane dla branży IT i po pros­tu moty­wować i inspirować się do dal­szego roz­wo­ju.

A wybór jest naprawdę spory i dlat­ego postanow­iłam się z Wami podzielić zebraną przeze mnie listą spotkań. Oczy­wiś­cie, jeśli znasz, dzi­ałasz, orga­nizu­jesz coś fajnego to sko­men­tuj nasz wpis, z przy­jem­noś­cią ją uak­tu­al­nimy.

Niezależnie od technologii

Są grupy, spotka­nia, które po pros­tu inspiru­ją. Głównie tym, że moż­na tam spotkać naprawdę świet­nych ludzi. Takich, którzy uwiel­bi­a­ją swo­ją pracę, chcą się rozwi­jać i wymieni­ać doświad­czeni­a­mi…

TEDxTEDx
TED speech­es zna­ją chy­ba wszyscy, a pewnie więk­szość ma swój ulu­biony (mój to How to start a move­ment?). Hasło wydarzenia, świet­nie je opisu­je : ideas worth spreading. Na TEDie i TEDx­ach( to te lokalne wydarzenia) spotkamy więc ciekawe przemówienia, ale i kon­cer­ty, pokazy artysty­czne. A wszys­tko to wokół Tech­nologii Edukacji i Designu. I o ile event w Kali­fornii jest co tu dużo mówić dro­gi, to na te lokalne w Polsce nie musimy tyle wydawać. Warto pamię­tać, że oprócz głównych TEDx odby­wa­ją się też TEDxSa­lon, mniejsze i bardziej kam­er­alne spotka­nia. Sama byłam kilka­krot­nie na TEDxSa­lon, raz (bo za drugim zmogła mnie choro­ba) na TEDxWar­saw i zawsze te spotka­nia zostaw­ia­ją na mnie mnóst­wo motywacji.

Poszuka­j­cie więc kiedy najbliży TEDx w Waszym mieś­cie i polu­j­cie na niego (miejsców­ki roz­chodzą się jak świeże bułecz­ki). I sprawdza­j­cie też jego fan­page, by być na bieżą­co z TEDxSa­lon­a­mi ;)

pechakuchaPecha Kucha
Co byś opowiedzi­ała, gdy­byś miała 20 sla­jdów, a na każdy 20 sekund? Brz­mi jak wyzwanie, praw­da? Taką for­mułę mają spotka­nia Pecha Kucha. Brz­mi intere­su­ją­co? To dobrze, bo w Polsce też moż­na je znaleźć. I o ile TEDx to kon­fer­enc­je, te spotka­nia są bardziej kam­er­alne. To też miejsce, gdzie zła­piecie trochę inspiracji (a też może nauczy­cie się czegoś o Keep It Short & Sim­ple). Pole­cam wyszukać Pecha Kucha w Twoim mieś­cie!

geek-girs-carrotsGeek Girls Car­rots
To dziew­czyny, które kocha­ją nowe tech­nolo­gie! Gru­pa robi świet­ną robotę pro­mu­jąc IT wśród kobi­et, orga­nizu­jąc warsz­taty i zachę­ca­jąc do IT. W każdym więk­szym mieś­cie pol­s­ki zna­jdziecie ich spotka­nia. Raz w miesiącu może­cie więc spotkać się z inny­mi geek girls (ale panowie też są mile widziani) i posłuchać ciekawych prezen­tacji (o pro­gramowa­niu, tech­nologii czy zakłada­niu start- upa). Z ręką na ser­cu byłam tylko raz, ale roz­mowa z jed­ną z dziew­czyn utwierdz­iła mnie w pod­ję­ciu decyzji o zmi­an­ie swo­jej kari­ery i rozpoczę­ciu pro­gramowa­nia. Jeśli tylko jed­no spotkanie może mieć taki wpływ, to co się stanie jak zacznę tam brykać reg­u­larnie (ale już nie w Warsza­w­ie, a we Wrocław­iu)? Jestem bard­zo ciekawa i pew­na, że 2015 upłynie mi pod znakiem GGC ;)

A więcej info zna­jdziecie tutaj.

1476158_734822669906965_8924497477270243614_nWomen in Tech­nol­o­gy
Gru­pa dla kobi­et o zain­tere­sowa­ni­ach tech­nicznych i infor­maty­cznych. Pow­stała by pokazać, że kobi­ety też są spec­jal­is­ta­mi w tech­nicznych dziedz­i­nach. I radzi sobie z tym całkiem nieźle. Spotka­nia moż­na znaleźć raz w miesiącu a na nich szkole­nia i prak­ty­czne wykłady. Sprawdź­cie na stron­ie kiedy będą w waszym mieś­cie i wpisz­cie sobie do kalen­darza!

Czwartek-Social-MediaCzwart­ki Social Media
Nie samym pro­gramowaniem człowiek żyje. Dla tych co lubią mar­ket­ing i social media są czwart­ki, gdzie moż­na posłuchać prezen­tacji i wyp­ić piwko z ludź­mi z branży. I znowu, każde więk­sze mias­to ma swo­je czwart­ki, ja w szczegól­noś­ci pole­cam te Katow­ick­ie, orga­ni­zowane przez Kubę (no obiecu­ję, że przy­jadę!), ale na każdych czeka Was wymi­ana doświad­czeń z intere­su­ją­cy­mi ludź­mi z branży. To co, piwko w czwartek?

Start Up mix­ery
logotypPro­gra­mu­jąc częs­to sku­pi­amy się na jakoś­ci kodu, zostaw­ia­jąc rzeczy “biz­ne­sowe” nasze­mu wspól­nikowi :P Przy­na­jm­niej ja znam takie przy­pad­ki. A to błąd :) I cho­ci­aż­by na takich spotka­ni­ach moż­na posłuchać o biz­ne­sowej stron­ie Start-upu (nie zawsze tech­no­log­icznego). A umówmy się zrozu­mie­nie biz­ne­su naprawdę poma­ga w codzi­en­nej pra­cy (a samo buis­ness aware­ness jest wymieni­ane jako jed­na z najbardziej pożą­danych cech gee­ka). Warto więc poszukać Mix­era orga­ni­zowanego przez AIP w two­jej miejs­cowoś­ci i poz­nać trochę biz­ne­su (a może też, poz­nać kogoś z kim zaczniesz swój start-up?)

Dla Twojej technologii

No właśnie, hel­loł — więk­szość pro­gramistów danego języ­ka spo­ty­ka się raz w miesiącu by poroz­maw­iać, podzielić nowinka­mi i wspomóc swo­je pro­jek­ty. Wybierz swój język i zna­jdź spotkanie blisko Two­jej miejs­cowoś­ci.

Poza wymieniony­mi powyżej, możesz sama poszukać na Face­booku lub na stronach z even­ta­mi jak np. Cross­Web

10422388_368062823365666_8628982860355018517_n

Pro­gram Geek­Week­Wro

Dodatkowo, warto obser­wować możli­woś­ci hack­a­tonów i warsz­tatów z pro­gramowa­nia (tu warto śledz­ić pro­file na fanpage’u GGC i WiT), no i corocznych kon­fer­encji. Jest tego naprawdę sporo.

To tyle ode mnie. Jako, że  we Wrocław­iu czu­ję się jak u siebie, jako, że pro­gramowanie już niedłu­go będę rozwi­jać nie tylko po godz­i­nach, ale też w pra­cy, w końcu będę miała trochę luźniejszy kalen­darz.

Ter­az czas na wyzwanie dla mnie i dla Ciebie: ruszmy tył­ki i do koń­ca sty­cz­nia pojawmy się choć na jed­nym z nich, bo myślę, że nie pożału­je­my.

We Wrocław­iu jest ku temu naprawdę faj­na okaz­ja, bo 19 sty­cz­nia rusza Geek­Week­Wro (pro­gram zna­jdziesz po lewej). Tyle dobrego w jed­nym tygod­niu zde­cy­dowanie moty­wu­je, by coś wybrać!

Pole­cam serdecznie i do zobaczenia!

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •