Zaprzyjaźnij się z algorytmami

By 20 January 2016 ITlogy

Pro­gramowanie, poza zna­jo­moś­cią samego języ­ka, w dużej mierze opiera się o algo­ryt­my. I choć prawdą jest, że więk­szość z nich jest dostęp­na w samym języku, cza­sem mierząc się z prob­le­ma­mi warto znać choć­by ich podstawy.

Na kobietydokodu.pl porzusza­l­iśmy już tą tem­atykę we wpisie o algo­ryt­mach sor­towa­nia, na pewno będziemy do tego tem­atu także wracać.

Oso­by, które zain­tere­sowal­iśmy, i którym ten tem­at przy­padł do gus­tu przed­staw­iamy dzisi­aj książkę “Zaprzy­jaźnij się z algo­ryt­ma­mi” autorstwa Jac­ka Tomasiewicza, która ukaza­ła się ostat­nio nakła­dem wydawnict­wa PWN pod patronatem m.in. blo­ga kobietydokodu.pl . Autor książ­ki jest wielokrot­nym lau­re­atem olimpiady infor­maty­cznej — obec­nie sam jest współau­torem zadań do niej.

Wszys­tkim, którzy szuka­ją wyzwań log­icznych lub chcą zgłębić algo­ryt­my bardziej już ter­az zachę­camy do odwiedzenia księ­gar­ni PWN (obec­nie książ­ka jest w obniżonej o 25% cenie), wszys­t­kich pozostałych zachę­camy do śledzenia blo­ga, gdzie za niedłu­go zna­jdziecie recen­zję i konkurs, w którym będzie moż­na wygrać egzem­plarz tej książki :)

Zaprzy­jaźnij się z algo­ryt­ma­mi” w księ­gar­ni pwn.pl

Zas­trzeże­nie: blog kobietydokodu.pl jest patronem wyda­nia “Zaprzy­jaźnij się z algorytmami”