Spotkanie rekrutacyjne dla programistów Java — Gdańsk

By 21 October 2014 May 5th, 2015 Wydarzenia

Poz­nanie swo­jego przyszłego pra­co­daw­cy “na żywo” przynosi naprawdę wiele korzyś­ci. Przede wszys­tkim moż­na zapy­tać o aktu­al­nie real­i­zowane pro­jek­ty i wyko­rzysty­wane tech­nolo­gie. To też dobra okaz­ja by zro­bić dobre pier­wsze wraże­nie i przed­staw­ić swo­ją osobę.

Lufthansa Sys­tems Poland zaprasza na spotkanie rekru­ta­cyjne w Gdańsku.

W zaled­wie kil­ka godzin zaz­na­jomisz się z bogatą ofer­tą pra­cy, poroz­maw­iasz ze spec­jal­is­ta­mi z branży, prze­jdziesz roz­mowę i testy kwal­i­fika­cyjne, a także poz­nasz lep­iej fir­mę pod­czas prezen­tacji prowad­zonej przez dyrek­to­ra Pro­jek­tów Strate­gicznych, który opowie o wyko­rzysty­wanych przez nas tech­nolo­giach i ciekawych przed­sięwz­ię­ci­ach, które real­izu­je­my. Jeszcze tego samego dnia dowiesz się jak wypadłeś, a jeśli zna­jdziesz się wśród najlep­szych pod­piszesz umowę o pracę. Dodatkową atrakcją zaplanowaną przez fir­mę jest prak­ty­czny warsz­tat pod tytułem „Testy automaty­czne w Sele­ni­um”.

W Gdańsku poszuki­wani są pro­gramiś­ci JAVA, zarówno z doświad­cze­niem zawodowym jak i Ci, którzy dopiero zaczy­na­ją swo­ją kari­erę w branży IT.

Spotkanie odbędzie się 25 październi­ka w siedz­i­bie firmy przy Al. Zwycięst­wa 13A.

Aby zgłosić swój udzi­ał w rekru­tacji, należy wypełnić for­mu­la­rz aplika­cyjny:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9e93e7e032bb4b3c9296e89bf3494b88

Wpis ten pow­stał we współpra­cy z fir­mą Lufthansa Sys­tems Poland.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •