Mentoring Learn IT, Girl!

By 20 October 2014 Wydarzenia

O tym pro­gramie men­toringowym dowiedzieliśmy się jak­iś czas temu. Gdy Alic­ja, która czy­ta naszego blo­ga, poprosiła nas o poin­for­mowanie Was o całej akcji wiedzieliśmy, że na pewno o niej napisze­my. Również dlat­ego, że Kuba już zgłosił się na men­to­ra. Serdecznie zaprasza­my do udzi­ału w pro­gramie “Learn IT, Girl!”

 

Learn IT, Girl! skierowany jest do kobi­et, które chcą poz­nać nowy język pro­gramowa­nia (z tego powodu Ania na razie sobie go daru­je, coby jej się Java nie pomyliła z Rubym, ale już myśli o kole­jnej edy­cji — jeśli taka będzie) lub dla tych, które chcą zacząć pro­gramować. .

Learn IT, Girl jest między­nar­o­dowym pro­gramem orga­ni­zowanym przez stype­ndys­t­ki Google Ani­ta Borg Schol­ar­ship 2014. Jego celem jest wspar­cie kobi­et, które chcą rozpocząć swo­ją podróż w branżę IT. Aplikować mogą kobi­ety w każdym wieku, zarówno te, które miały już jakieś doświad­czenia z pro­gramowaniem jak i te, które nigdy nie miały z nim do czynienia — nasi men­torzy z 25 kra­jów świa­ta pomogą Wam w stworze­niu wybranego przez Was pro­jek­tu na GitHub, będą udzielać Wam wskazówek i odpowiadać na nur­tu­jące Was pyta­nia. Żeby było zabawniej — men­tor będzie z innego kra­ju niż Wasz!

Czas trwa­nia pro­gra­mu: 3 miesiące od listopa­da 2014 do sty­cz­nia 2015. W połowie pra­cy nad pro­jek­tem i na sam jej koniec będziecie mogły podzielić się ze światem efek­ta­mi, jakie udało się Wam osiągnąć!

Jeżeli chcesz poz­nać fas­cynu­ją­cy świat pro­gramowa­nia w języku, którego nie znasz, aplikuj tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1bweoJGX2jNyV0G2TZR5-TLoNr2KDZIlH6Akue6HAOBA/edit

Jeżeli chcesz wesprzeć pro­gram jako men­tor, zgłoś się tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1V2YRVPrnhWdqpTgEkZSsuw1Qj-XLHDpRZQGCD9tQx3g/edit?usp=drive_web

 

Więcej infor­ma­cji na https://sites.google.com/site/learnitgirl/

Serdecznie zaprasza­my, a Kuba na pewno napisze o swoim men­torowa­niu jakaś notkę na blo­ga.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •