Po Blogu Roku, czas na #odkrywamTwórców

By 1 March 2016 ITlogy

Ostate­cznie wylą­dowal­iśmy na 29 miejs­cu na 193 blo­gi. Całkiem fajnie prawda?

Super było wspar­cie jakie dostal­iśmy od najbliższych i to, że pro­mowanie naszego udzi­ału na face­booku zapro­cen­towało nowy­mi fana­mi — przy­była ich set­ka w tydzień, co jest praw­ie dwa razy lep­szym wynikiem, niż zazwyczaj mamy. Konkurs ten, pokazał mi też, jak moc­no jestem w blo­ga zaan­gażowana, bo bard­zo przeży­wałam codzi­en­ną aktu­al­iza­cję wyników. I chy­ba nie bez przy­czyny Kuba to mój narzec­zony, bo bard­zo szy­bko mnie wtedy uspoka­jał, słowa­mi, który­mi ter­az się dzielę z Wami: prze­cież wiesz, że mamy ekstra czytel­ników. Sprawdź maile i komen­tarze. I pomyśl jak super jest to, że część z nich, dorosłych ludzi, którzy pewnie nie lubią głosowań sms, bo boją się o spam, odd­ała na nas głos. No i ma rację, a my dzięku­je­my Wam za obec­ność i wspar­cie nie tylko w konkur­sie, ale to na codzień!

I takie mam wraże­nie po konkur­sie, że trud­no, nie udało się pro­gramiś­cie dostać do top 10 — trochę bliżej był blog devstyle Mać­ka Anis­erow­icza, ale na końcu i jemu zabrakło, ale kur­czę, może za rok, może ktoś inny, wierzę, że to się uda.

Z resztą rywal­i­zowal­iśmy z naprawdę ciekawy­mi bloga­mi, a kat­e­go­ria spec­jal­isty­czne okaza­ła się bard­zo pojem­na. I właśnie to, skłoniło mnie to zor­ga­ni­zowa­nia akcji #odkry­wamTwór­ców, która mam nadzieję, rozprzestrzeni się dalej.

Gala twór­ców Blog roku to konkurs, w którym star­towało sporo młodych, ale bard­zo wartoś­ciowych blogów (a pewnie o kat­e­gorii video moż­na powiedzieć to samo). Wśród nich są pozy­c­je, które warto zacząć śledz­ić nieza­leżnie czy są w top 10 czy nie. Wybier­am więc 3 inne blo­gi z mojej kat­e­gorii i przed­staw­iam je Tobie, czytel­niku. Może zna­jdziesz w nim coś dla siebie?

PraKreacja

Czyli blog o praw­ie dla free­lancerów. Wpisy, które mogą nam się przy­dać w pro­gramisty­cznym (i nie tylko) życiu. Np. wzór umowy o dzieło po ang­iel­sku, opis prze­jś­cia na włas­ną dzi­ałal­ność … Warto zacząć od tego wpisu : http://prakreacja.pl/kompendium-dla-freelancera/, bo zaw­iera chy­ba wszys­tko, co najważniejsze.

Dbaj o wzrok

Blog prowad­zony przez optom­e­trys­tę, na którym zna­jdziecie bard­zo prak­ty­czne rady związane z dban­iem o oczy. Myślę, że w tej kwestii naprawdę warto się dok­sz­tał­cić i ćwiczyć oczy, a także zapewnić im odpowied­ni odpoczynek.  Naprawdę, warto spędz­ić na nim trochę, a potem po pros­tu dbać o swój wzrok.

Elektryka dla każdego

Kuba jest trochę złotą rączką, ja z kolei mam tatę elek­try­ka, więc gdy zobaczyliśmy tego blo­ga, uśmiech­nęliśmy się oboje.Proste porady, które prak­ty­cznie wprowadzą Cię w ten świat i wytłu­maczą pod­sta­wowe kwestie.

No dobra, miały być 3 blo­gi, wyszło 4, ale chy­ba fajnie Wam go pokazać:

SQL-exercises

Nazwa mówi sama za siebie, a ze wzglę­du na nasz tem­at blo­ga nie mogliśmy się nie podzielić właśnie tym blo­giem! Sporo zadań z SQL i Ora­cle SQL, każde opa­tr­zone rozwiązaniem i krótkim komen­tarzem. Świetne do nau­ki, czy ćwiczeń przed roz­mową rekrutacyjną.

Wszys­t­kich uczest­ników konkur­su Blog Roku i Video Roku zachę­cam do tego samego. Spójrz, które blo­gi, z który­mi rywal­i­zowałeś o top 10, są godne uwa­gi, który­mi warto podzielić się ze swoi­mi czytel­nika­mi, podać dalej, śledz­ić, wspier­ać, wymieni­ać się pozy­ty­wną energią. Wybierz 3 i napisz o nich kil­ka słów (możesz  też wybrać więcej, możesz dodać blogi/video z innych kat­e­gorii). Stwórz wpis na blogu, albo na face­booku i podaj dalej. Otaguj go #odkry­wamTwór­ców, byśmy mogli go lep­iej znaleźć. 

Fajnie, by po tym etapie konkur­su zostało coś więcej niż lista głosów, a myślę, że takie podzie­le­nie się swoi­mi odkryci­a­mi to dobry krok, by tak się właśnie stało.

Śmi­ało podlinkuj do swo­jej listy w moich komen­tarzach, tak by mogła sprawdz­ić twój wybór.

A my wracamy do tu i ter­az na Blogu! I wiecie co? Będzie się dzi­ało duu­użo fajnego! A pier­wszym dobrodziejst­wem będą nowe wywiady #Kulisy­Branży — już naprawdę ostat­nia prosta!

  •  
  •  
  •  
  •