#Kulisy branży IT. Tomasz Szczerba. Starszy programista

By 13 January 2015 Kulisy branży

Dzisi­aj zaprasza­my na wywiad z Tomkiem, który z jed­nej strony pracu­je w dużej fir­mie, z drugiej hob­bysty­cznie współt­worzy pro­dukt zwiazany z Rasp­ber­ryPi. Tomasz zaczy­nał od SQL, obec­nie pro­gra­mu­je w C# i JavaScript oraz po eta­towej pra­cy zaj­mu­je się elek­tron­iką i rozwi­janiem włas­nych pro­duk­tów ( gorą­co zachę­camy do zapoz­na­nia się z nimi — link w treści! ) 

 Cykl #kulisy branży IT to seria wywiadów z ludź­mi pracu­ją­cy­mi w IT. Chce­my pokazać jak sze­rok­ie możli­woś­ci daje ten sek­tor, jak róż­na potrafi być pra­ca i zada­nia i wyzwa­nia spo­tykane na co dzień, a przede wszys­tkim ile satys­fakcji może dać pra­ca! To wszys­tko po to, by zachę­cić Cię do spróbowa­nia siebie właśnie w tej branży.

Tomku, pracujesz na stanowisku programisty i prowadzisz własny biznes. Co należy do Twoich obowiązków?

Należę do zespołu, który zaj­mu­je się tworze­niem i rozwi­janiem wewnętrznych rozwiązań w grupie pracuj.pl. Tworzymy w SQLu, C# i JavaScrip­cie. Po pra­cy zaj­mu­ję się rzecza­mi związany­mi z naszą małą firemką — lightberry.eu, gdzie zaj­mu­ję się głównie rzecza­mi tech­niczny­mi np. naszy­mi stron­a­mi, elek­tron­iką, okazyjnie pro­gramowaniem w JavaScrip­cie, bashu i Pythonie.

Jak wyglądał początek Twojej kariery, jak się ona potem rozwijała?

Zacząłem jako pro­gramista SQL i zaj­mowałem się ETLem1 przez pier­wsze ok 3 lata mojej kari­ery jako kon­trak­tor dla PG. Następ­nie miałem możli­wość ( z której sko­rzys­tałem :) ) prze­nieść się do zespołu, który zaj­mował się C#. Zde­cy­dowanie bardziej mi się to podobało niż SQL, ale nieste­ty moje stanowisko nie było w pełni pro­gramisty­czne ( musi­ałem zaj­mować się także rzecza­mi związany­mi z utrzy­maniem aplikacji ) i ponown­ie sko­rzys­tałem z możli­woś­ci zmi­any pracy.

Aktu­al­nie coraz bliżej mi do full stack devel­op­er’a z czego się bard­zo cieszę :) . Pod­czas pra­cy w PG poz­nałem Jac­ka z którym założyliśmy lightberry.eu i zaczęliśmy powoli tworzyć własne pro­duk­ty i je sprzedawać.

1) ETL — akro­n­im od Extract-Trans­form-Load, jest to pro­jek­towanie pro­cesów któe pobier­a­ją dane z jed­nego sys­te­mu, obra­bi­a­ją je (np. usuwa­ją błędne dane, uzu­peł­ni­a­ją braku­jące infor­ma­c­je, kon­wer­tu­ją for­mat itp) a następ­nie wczy­tu­ją do sys­te­mu docelowego. Najczęś­ciej uży­wa się tego rodza­ju oper­acji do anal­izy dużej iloś­ci danych (hur­town­ie danych) ale też do inte­gracji różnych sys­temó (najczęś­ciej w starszych tech­nolo­giach, które nie pozwala­ją na prostą inte­grac­je w inny sposób)

1Co jest potrzebne, żeby móc pracować jako programista?

Najważniejsze jest to, żeby lubić to, co się robi i cią­gle się rozwi­jać — zawsze da się coś polep­szyć, napisać ład­niej lub ciekaw­iej. Nie należy bać się próbować nowych rzeczy i pode­j­mować nowych wyzwań, zwyk­le tylko wyglą­da­ją na trud­niejsze niż są w rzeczywistości.

3

Co jest najważniejsze w kwestii własnego rozwoju w roli, jaką pełnisz?

Lubi­e­nie tego, co się robi i intere­sowanie się tym — wtedy rozwój sam przy­chodzi. Zawsze warto przeczy­tać jakaś książkę albo spróbować czegoś nowego tylko dlat­ego, że jest nowe i niepoz­nane — po pros­tu nie ograniczanie się do rozwiązań, które znamy i bycie otwartym na zmiany.

Jak wygląda dzień z Twojej pracy? Z jakimi wyzwaniami zmagasz się w swojej pracy?

Przy­chodze do pra­cy chwilę przed 8, jem śni­adanie, piję kawę, sprawdzam maila i zabier­am się do pisa­nia :) Pracu­je­my w Scru­mie, więc mam swo­je zada­nia i po kolei je wykonu­je. Częs­to chodze do naszego biz­ne­su / użytkown­ików, z który­mi kon­sul­tu­je, jak by chcieli, żeby dana funkcjon­al­ność dzi­ałała, jeszcze częś­ciej kon­sul­tu­ję coś z naszym dzi­ałem  web­de­vel­op­ment, żeby to, co napiszę moż­na było ład­nie zaprezen­tować. Więk­szość dylematów i wąt­pli­woś­ci kon­sul­tu­ję z inny­mi pro­gramis­ta­mi w zes­pole, którzy zawsze chęt­nie służą pomocą i dobrą radą. Mamy również code review przed prze­niesie­niem jakichś zmi­an do głównego repozy­to­ri­um — cza­sem to ja komuś robię review, cza­sem ktoś mi. Mamy od niedaw­na stażys­tę w zes­pole, które­mu przekazu­je wiedzę i pomagam mu zgłębić arkana C# i JavaScrip­tu. Po pra­cy zaj­mu­ją mnie głównie sprawy związane z lightberry.eu lub jeśli czas na to pozwala wyjś­cie gdzieś na mias­to, do kina czy ze zna­jomy­mi — w końcu nie samą pracą człowiek żyje. Jeśli chodzi o prob­le­my, to zarówno w pra­cy zawodowej jak i we włas­nej dzi­ałal­noś­ci najczęś­ciej głow­imy się nad tym, jak napisać coś ład­niej kiedy dojdzie wyma­ganie, które łatką-na-szy­bko psu­je nam doty­chcza­sowy ład :D

Jaką radę dałbyś/dałabyś osobie która zaczyna karierę w IT?

Nie bój się wyzwań zawodowych, bo wszys­tko jest łatwiejsze, niż wyda­je Ci się na początku :) Poza tym, czy­ta­j­cie książ­ki i pisz­cie kod :)

2

Wywiadu udzielił Tomasz Szczer­ba, Starszy Pro­gramista w Grupie Pracuj.pl oraz współtwór­ca lightberry.eu . Wielkie dzię­ki za rozmowę!

Jeśli chcesz zadać Tomas­zowi pytanie — po pros­tu sko­men­tuj ten wpis. W celu kon­tak­tu bezpośred­niego pisz na [email protected]

Cykl kulisy branży IT szu­ka bohaterów. Dzięku­je­my serdecznie za wszys­tkie doty­chcza­sowe his­to­rie i wywiady! Chcesz podzielić się swo­ją his­torią i opowiedzieć o swoim zawodzie?  Napisz do nas i pomóż nam przed­staw­ić sze­rok­ie per­spek­ty­wy pra­cy w IT.