#Kulisy branży IT. Joanna Sitkowska. Project Manager / Product Owner

By 9 March 2016 February 7th, 2017 Kulisy branży

Wracamy do serii #Kulisy­Branży! Na początek zaprasza­my na wywiad z Joan­ną Sitkowską — project man­agerem i prod­uct ownerem. Joan­na to żywy dowód na to, że chcieć to móc, a braża IT — choć wyma­ga­ją­ca — daje także możli­woś­ci. Gotowa? To zaczynamy ;)

Cykl #kulisy branży IT to seria wywiadów z ludź­mi pracu­ją­cy­mi w IT. Chce­my pokazać jak sze­rok­ie możli­woś­ci daje ten sek­tor, jak róż­na potrafi być pra­ca i zada­nia i wyzwa­nia spo­tykane na co dzień, a przede wszys­tkim ile satys­fakcji może dać pra­ca! To wszys­tko po to, by zachę­cić Cię do spróbowa­nia siebie właśnie w tej branży.

Skąd pomysł na taką ścieżkę kariery? Jak wyglądała Twoja decyzja o przebranżowieniu się?

Jak to częs­to w życiu bywa, zade­cy­dował o tym przy­padek. Pra­cow­ałam na stanowisku spec­jal­isty­cznym w obszarze busi­ness devel­op­ment. W wyniku restruk­tu­ryza­cji straciłam sze­fa, który aktu­al­nie był Project Man­agerem pro­jek­tu IT od strony biz­ne­su. Byłam jed­nym z główych intere­sar­iuszy tego pro­jek­tu, opra­cowywałam do niego specy­fikację wyma­gań, więc zapadła decyz­ja, żebym to ja poprowadz­iła pro­jekt do koń­ca. To był skok na głęboką wodę dla mnie i ryzyko dla firmy. Nie miałam doty­chczas doświad­czenia w prowadze­niu tak dużych pro­jek­tów oraz w tak bliskiej współpra­cy z dzi­ałem IT. Z dnia na dzien musi­ałam nauczyć się, jak łączyć interesy IT i Biz­ne­su, nauczyć się fachowego słown­ict­wa i zrozu­mienia logi­ki aplikacji. Sporo cza­su na to poświę­ciłam, ale udało się. Im więcej pojaw­iało się znaków zapy­ta­nia, tym bardziej moty­wowało mnie to do znalezienia rozwiąza­nia. Chy­ba chci­ałam sobie coś udowodnić.

Pro­jekt zakończył się ter­mi­nowym wdroże­niem i pełno­funkcjon­al­ną, kom­paty­bil­ną z inny­mi fir­mowy­mi sys­tema­mi aplikacją, która zaczęła być powszech­nie stosowana . To był przełom, bo uwierzyłam, że jak bard­zo chcę to potrafię. Stwierdz­iłam wów­czas również, że to jest właśnie to, czym chci­ałabym się zająć. Nie miałam na tyle sil­nego back­groundu tech­nicznego, żeby zająć się pro­gramowaniem, ale podobała mi się pro­jek­towa pra­ca na styku IT i biznesu.

1Znałam swo­je bra­ki i postanow­iłam je szy­bko uzu­pełnić. Poszłam na stu­dia pody­plo­mowe z zakre­su zarządza­nia zasoba­mi IT. Zaczęłam intere­sować się metodyka­mi pro­jek­towy­mi. Odkryłam agile i uznałam, że jest genial­nym rozwiązaniem w porów­na­niu do water­fall. Pro­jekt, o którym wpom­i­nałam, był real­i­zowany wlaśnie w sposób kaskad­owy. Z per­spek­ty­wy cza­su widzę, jak duży to był błąd i jak dużo stra­cil­iśmy niepotrzeb­nie czasu.

Byłam na setkach szkoleń z zakre­su pro­gramowa­nia, zarządza­nia pro­jek­ta­mi IT czy narzędzi dla devel­op­erów. Dołączyłam do społecznoś­ci Agile War­saw i reg­u­larnie chodzil­am na spotka­nia. Moja wiedza na tem­at zwin­nego zarządza­nia pro­jek­ta­mi rosła i rośnie do dzisi­aj. Bard­zo cenię sobie samoor­ga­ni­za­cję w zespołach pro­jek­towych, a tylko agile kładzie na to tak sil­ny akcent.

Mogę powiedzieć z per­spek­ty­wy cza­su, że potrze­bowałam zapal­ni­ka. Później ta chęć dołączenia do grona pro­fesjon­al­istów nie poz­woliła mi przes­tać się uczyć.

Jak wspominasz poszukiwania swojej pierwszej pracy (w branży)?

W moim przy­pad­ku to nie był taki klasy­czny start. Miałam już prze­cież za sobą zre­al­i­zowany pro­jekt IT. Zwyk­le to jest tak, że mamy wiedzę w jakimś zakre­sie i próbu­je­my ją zamienić na prak­tykę. U mnie było chy­ba odwrot­nie. Miałam prak­tykę i wyciągnęłam wnios­ki z błędów, które po drodze popełniłam. Musi­ałam uzu­pełnić wiedzę, jeśli chci­ałam na poważnie zająć się pro­jek­ta­mi IT.

Pamię­tam swo­ją pier­wszą roz­mowę, gdzie pytano mnie dokład­nie o każdy arte­fakt Scru­ma i niemal musi­ałam wyre­cy­tować man­i­fest agile ;-)). Potem było coraz głę­biej w las.Padały pyta­nia o CI, CD, TDD, XP, DevOps, architek­turę i inżynier­ię opro­gramowa­nia itp. Na szczęś­cie na poziomie ogól­nym, więc nie dałam się zagiąć.

Co należy do twoich obowiązków na stanowisku Project Managera?

Odpowiadam za pod­sta­wowe ele­men­ty pro­jek­tu tj. zakres, budżet, QA i har­mono­gram real­iza­cji pro­jek­tu. Muszę zad­bać o odpowied­nie zaso­by w każdym z tych obszarów oraz dos­tosować metodykę do specyki­ki pro­jek­tu. Słowem wybrać najlep­sze ele­men­ty znanych mi metodyk, tak żeby ich zas­tosowanie miało uza­sad­nie­nie z punk­tu widzenia koń­cowego sukce­su projektu.

Zakres pro­jek­tu wcale nie musi pokry­wać się z posi­adaną przeze mnie wiedzą, więc nie­jako moim obow­iązkiem jest także uzu­pełnić wiedzę na tyle, żebym potrafiła przełożyć cel pro­jek­tu na język IT/ Biznes.

Jaki masz pomysł na dalszy rozwój swojej kariery?

Myślę, że mam tych pomysłów nawet trochę za dużo, więc będą cięcia ;-))

W maju pode­jdę do egza­minu z ITIL, rozważam też pójś­cie na stu­dia pody­plo­mowe- tym razem z inżynierii danych (Big Data).

Dołączyłam do Project Man­age­ment Insti­tute, gdzie wspól­nie szyku­je­my dla Was najwięk­szy kon­gres Project Man­agerów w Polsce ;-)). To bard­zo moty­wu­jące środowisko, świet­ni ludzie i nie wąt­pię, że mnie jeszcze czymś zainspirują.

Od mar­ca rozpoczęłam także udzi­ał w kilku­miesięcznym pro­gramie men­torskim, gdzie pod okiem eksper­ta będę popra­cow­ać nad swoi­mi twardy­mi i miękki­mi kom­pe­tenc­ja­mi, które pomogą mi w pra­cy w roli Prod­uct Ownera.

2Co Twoim zdaniem jest ważne w pracy na Twoim stanowisku?

Moim zdaniem kluc­zowi są ludzie. Żaden Project Man­ag­er nie zre­al­izu­je celu sam, a z drugiej strony żaden pro­jekt nie zakończy się sukce­sem, jeśli kierown­ik pro­jek­tu nie będzie potrafił go sko­or­dynować i nadać mu odpowied­niego kierunku. Trze­ba po pros­tu lubić pracę z ludźmi.

Wiele się mówi o metodykach, twardych umiejęt­noś­ci­ach, tech­nicznej wiedzy, mniej zaś o mięk­kich kom­pe­tenc­jach. Dobry Prod­uct Owner/ Project man­ag­er musi być aser­ty­wny i komu­nikaty­wny. Częs­to godzi godz­ić sprzeczne interesy, a jed­nocześnie to od niego oczeku­je się, że „zarazi zespół swo­ją wiz­ją projektu”

Musi być zaan­gażowany w to co robi, bo to na nim ostate­cznie leży odpowiedzial­ność za powodze­nie lub porażkę projektu

Kluc­zowa jest także wiedza o wyt­warzanym pro­duk­cie oraz o rynku, na który pro­dukt docelowo trafi.

Jakie rady dałabyś osobom początkującym, dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z IT?

Według mnie na początku trze­ba sobie wyraźnie zdefin­iować cel — kim chcę i być i co chcę osiągnąć. Rozbić to na mniejsze cześ­ci, nadać pri­o­ry­te­ty i umiejs­cow­ić w cza­sie. Wiem, że to górnolot­nie brz­mi, ale może dzię­ki temu Wasze dzi­ała­nia nie będą chao­ty­czne. Kiedy się nie wie, co tak naprawdę chce sę osiągnąć, to czlowiek próbu­je wszys­tkiego po trochu i traci na to mnóst­wo cza­su. Tak było ze mną, kiedy postanowiałam nauczyć się pro­gramować. Nie wiedzi­ałam tylko w jakim języku… Zaczęłam szukać inspiracji i okaza­ło się, że dla pro­gramistów Javy jest najwięcej ofert pra­cy i mnós­tow narzędzi/ bib­liotek, PHP jest nie aż taki trud­ny, Ruby on Rails jest mod­ny, a tak w ogóle to wchodzi Elixir i może warto było­by nauczyć się czegoś, o ist­nie­niu czego wiedzą nieliczni. Nie zadałam sobie tylko jed­nego pyta­nia — do czego chci­ałabym ten język wyko­rzys­tać i co chci­ałabym za jego sprawa „zbu­dować”.

Pole­cam udzi­ał w kon­fer­enc­jach tem­aty­cznych i mee­tu­pach. Moż­na się wiele dowiedzieć nie tylko od prele­gen­tów, ale i uczest­ników. Poza tym zawsze jest również możli­wość swo­bod­nego poroz­maw­ia­nia z przed­staw­iciela­mi pracodawców.

Zachę­cam do dołączenia do lokalnych społecznoś­ci tematycznych.

Oso­by z Warsza­wy zdachę­cam do śledzenia dzi­ałań Women in Tech­nol­o­gy, gdzie rozpoczęłyśmy właśnie cykl spotkań „Kulisy pra­cy w IT”. Każde spotkanie poświę­cone będzie innej pro­fesji w obszarze IT. Zaczęłyśmy od Front-end Devel­opera, w kole­jnych odsłonach pojawi się zawód Testera, Architek­ta IT, UX, Project Man­agera it..

Od strony „miękkiej”- dużo wiary w siebie, dużo pra­cy włas­nej. Jakakol­wiek zmi­ana wyma­ga deter­mi­nacji, dlat­ego trze­ba się liczyć z tym, że będziemy musieli poświę­cić na to trochę cza­su i popełnić kil­ka błędów.

Wywiadu udzieliła Joan­na Sitkows­ka, Project Man­ag­er i Prod­uct Owner.

Wielkie dzię­ki za miłą rozmowę!

Jeśli chcesz zadać Joan­nie pytanie — po pros­tu sko­men­tuj ten wpis. W celu kon­tak­tu bezpośred­niego możesz odwiedz­ić pro­fil w ser­wisie LinkedIn .

joannasitkowska

Cykl kulisy branży IT szu­ka bohaterów. Dzięku­je­my serdecznie za wszys­tkie doty­chcza­sowe his­to­rie i wywiady! Chcesz podzielić się swo­ją his­torią i opowiedzieć o swoim zawodzie?  Napisz do nas i pomóż nam przed­staw­ić sze­rok­ie per­spek­ty­wy pra­cy w IT.