Tag

spring | Kobiety do kodu - Part 2

Teoria IT. Transakcje

By | Teoria IT | No Comments

O transakc­jach być może słysza­łaś już w kon­tekś­cie baz danych — jest to jeden z najbardziej rozpowszech­nionych przykładów. Postaramy się odpowiedzieć czym są transakc­je, jak wpły­wa­ją na codzi­en­ną pracę z…

Read More

#09 — Spring MVC

By | Kurs Javy | 123 Comments
Lekc­ja Dzisiejsza lekc­ja zapewne będzie naj­ciekawszą z doty­chcza­sowych — nasza aplikac­ja będzie dostęp­na przez przeglą­darkę i otrzy­ma pier­wsze funkcjon­al­noś­ci! Będzie ona zarazem jed­ną z najnud­niejszych — poz­namy w niej nieprzyjemną…
Read More