Blogowy rozkład jazdy wiosna/lato 2015

By 18 February 2015 Wydarzenia

Wios­na tuż tuż. Poczuliśmy ją w powi­etrzu w ostat­ni week­end i postanow­iliśmy prze­lać słoneczną energie na dzi­ałanie. Z burzy mózgów pow­stało coś na ksz­tałt ramów­ki na najbliższy sezon. Jeśli jesteś­cie ciekawi, co dla Was mamy — zaprasza­my!

Wiosna/lato 2015

Dokończenia serii i kontynuacje

Kulisy branży IT

Przed nami jeszcze 2 wywiady z serii, a potem czas na pod­sumowanie i uporząd­kowanie his­torii naszych Bohaterów. Nowe wywiady pojaw­ią się bliżej lata. Chcielibyśmy je też bardziej per­son­al­i­zować, przez co, dowiedzielibyś­cie się z nich jeszcze więcej na tem­at pra­cy w branży.

Lekcje Javy

Jak wiecie, nasz kurs został zaplanowany na 25 lekcji. Co oznacza, że za jakieś 2 miesiące zostanie on zakońc­zony, a Wy skończy­cie swo­ją aplikac­je i będziecie wiedzi­ały, co dalej z nią robić.

My zaś zabier­amy się za pracę offline nad kursem, by stworzyć z niego fajną pub­likac­je z dodatkowy­mi zada­ni­a­mi i ćwiczeni­a­mi, a także za przetłu­macze­nie go na ang­iel­s­ki :) A potem, się zobaczy ;))

Nie należy się jed­nak martwić, bo na blogu nadal będziecie mogły znaleźć dużo nowej wiedzy! Ale o tym poniżej.

Lazy Sunday

Cykl luźniejszych wpisów będzie jak najbardziej kon­tyn­uowany. Nam pisanie rzeczy trochę bardziej lajf­s­ta­jlowych czy też dzie­le­nie się z Wami naszy­mi sposoba­mi na efek­ty­wność zwycza­jnie spraw­ia dużo fra­jdy. Postaramy się pub­likować co niedzielę, jed­nak nie bądź­cie złe, gdy dopad­nie nas leń i zami­ast wpisu obe­jrzymy jak­iś film czy pogłaszczemy Teślatą.

Nowości

Pierwsza praca w IT

Ania swo­je przeszła i z chę­cią podzieli się swoi­mi prze­myśle­ni­a­mi. Będzie więc o wyborze firm, pisa­niu CV, roz­mowach kwal­i­fika­cyjnych… Słowem, porad­nik dla wszys­t­kich, którzy niedłu­go rozpoczną, tak by było im się łatwiej do tego star­tu przy­go­tować.

Niezbędnik Juniora

O ile pier­wsza pra­ca w IT będzie o samym pro­ce­sie rekru­tacji, o tyle niezbęd­nik uzu­pełni Waszą Javową (i nie tylko wiedzę). Tak jak pisal­iśmy wielokrot­nie, nasz kurs Javy sku­pia się na prak­tyce i częs­to omi­ja wiedzę teo­re­ty­czną. Ten cykl uzu­pełni ją i rozsz­erzy o rzeczy, o które pyta­ją na roz­mowach, a także o te, które zwycza­jnie warto uzu­pełnić. Oprócz stricte Javy będzie trochę o pro­gramowa­niu obiek­towym, wzo­rach pro­jek­towych, UMLu, SQLu, lin­ux­ie itp. Do tego przewidu­je­my pub­likowanie przykład­owych zadań pro­gramisty­cznych czy testów wiedzy. A wszys­tko po to, by było Wam łatwiej ocenić siebie czy to już pora na pier­wszą pracę, a także usys­tem­aty­zować wiedzę przed roz­mowa­mi.

Nasze projekty

E-book

Pisanie e-booka troszeczkę nam się prze­sunęło. Zaczy­namy w mar­cu i po mniej więcej miesiącu będzie już co Wam podsyłać do recen­zji. Będzie to porad­nik dla pro­gramistów, którzy chcą stworzyć swo­ją pier­wszą aplikac­je. Będziemy z jed­nej strony pisać o szuka­niu pomysłu, dopieszcza­niu mod­elu biz­ne­sowego a z drugiej o prak­ty­cznych aspek­tach pra­cy z kodem i narzędzi­ach, które warto wyko­rzys­tać. Wierzymy, że stworzymy coś prak­ty­cznego i pożą­danego, co znacznie ułatwi Wam prace (nieza­leżnie od języ­ka, w którym pisze­cie).

Będziemy też potrze­bowali Waszej pomo­cy, bo chce­my zebrać kilka­naś­cie osób, które pomogą nam w nada­niu ostate­cznej formy książce, a także udzielą feed­backu. Niedłu­go będziemy zbier­ać taką listę, także stay tuned ;)

Competence.today

Ania dziel­nie kończy swo­ją aplikac­je, by nauczyć się jeszcze kilku rzeczy. Nie komer­c­jal­izu­je jed­nak pro­jek­tu, po pros­tu, chce go skończyć do swo­jego port­fo­lio.

Wspólny projekt

Rozpoczy­namy wspól­nie pracę nad pro­jek­tem i jest nam głu­pio, że nadal może­my tylko powiedzieć, że to będzie open-source ;) Ale Kuba dziel­nie porząd­ku­je swój kod, więc wkrótce powiemy Wam, co tak naprawdę robimy (bo będzie to coś fajnego).

I to tyle, choć bard­zo chcielibyśmy tworzyć jeszcze więcej :) Nieste­ty doba jest ogranic­zona, a my pracu­je­my (tak, Ania zaczy­na swój pro­gramisty­czny staż) i boimy się, że nie wystar­czy nam cza­su. Wszys­tkie pomysły zapisu­je­my i no cóż, wyko­rzys­tamy je w sezonie jesień/zima.

Kiedy start nowego sezonu?

Chce­my zacząć od pier­wszego tygod­nia mar­ca. Musimy tylko przy­go­tować wpisy, grafi­ki i takie tam, ale powin­niśmy się wyro­bić:)

Co o tym sądzisz?

Jak podoba­ją Ci się nasze plany? Może chci­ałabyś zobaczyć coś innego na naszym blogu? Jesteśmy jak najbardziej otwar­ci na Wasze propozy­c­je — po pros­tu sko­men­tu­j­cie ten wpis i wspól­nie wpłyńmy na jakość naszego blo­ga.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •