Współpraca

Nasz blog to miejsce sku­pi­a­jące naprawdę moc­no określoną grupę odbior­ców. To przede wszys­tkim oso­by zaczy­na­jące swo­ją drogę w IT, ale też oso­by sku­pi­one wokół branży, czy doświad­czeni pro­gramiś­ci. Nasza społeczność jest zaan­gażowana, akty­wna i po pros­tu faj­na, i dla niej dbamy, by pode­j­mowane przez nas współprace również takie były. Con­tent is a king, dlat­ego zarówno treś­ci, jak i pode­j­mowane przez nas dzi­ała­nia mają dostar­czać wartoś­ciowych infor­ma­cji i wpły­wać na pro­moc­je i rozwój IT.

Nasza społeczność jest zaangażowana. Z każdym miesiącem rośniemy w siłę.

  • Face­book : 8 045 fanów (Stan na 17.05.2017)

Poniżej statysty­ki z ostat­niego miesiąca: 

Dotychczas współpracowaliśmy z:

PWN, Coder’s Lab, Lufthansa Sys­tems Poland, Devoxx4Kids, 4Developers, Geek Girls Car­rots, Women in Tech­nol­o­gy, Rails Girls i innymi. 

Jesteśmy otwar­ci na różno­raką współpracę, jed­nak musi się ona wpisy­wać w tem­atykę blo­ga i nasze zain­tere­sowa­nia :) Nie polec­imy książki/szkolenia/pracy w fir­mie czy pro­duktu, którego nie znamy, i z którym nie mieliśmy doczynienia. Jeśli jed­nak może­my coś przetestować, napisać recen­zje czy objąć patronat nad ciekawym wydarze­niem, to jesteśmy na tak. Lubimy też konkursy dla naszych czytelników.
Każ­da współpra­ca jest oznac­zona, bo kryp­toreklama to nic fajnego.
Jeśli orga­nizu­jesz jakieś ciekawe wydarze­nie związane z branżą z przy­jem­noś­cią obe­jmiemy je patronatem, a może i wseprze­my swo­ją wiedzą — w końcu obo­je jesteśmy pro­gramis­ta­mi ;) W przy­pad­ku wydarzeń co do zasady nie pro­mu­je­my wydarzeń nastaw­ionych na pro­mocję konkret­nej firmy, nie pode­j­mu­je­my się także współpra­cy komercyjnej.
Zain­tere­sowany? Prosimy o kon­takt na blog@kobietydokodu.pl, na pewno razem coś wymyślimy,
Ania i Kuba
  •  
  •  
  •  
  •