Moja pierwsza aplikacja: Competence.today

Tak jak pisałam w poniedzi­ałek — skończyłam swo­ją aplikację! 

Nie było to łatwe, gdy zaczy­nałam byłam real­nie po pier­wszych 7 lekc­jach z naszego kur­su. Tem­po pra­cy na początku nie powalało i szcz­erze, mogę powiedzieć, że tak naprawdę pisałam ją w grud­niu i sty­czniu z dużym naciskiem na ostat­ni tydzień. Ale takie miałam pra­wo — po pros­tu naprawdę dużo się uczyłam, uczyłam i uczyłam ;))

Prze­jś­cie tej dro­gi, od pomysłu i zro­bi­enia lean can­vas do zal­o­gowa­nia się na niej, to naprawdę świet­na i inspiru­ją­ca lekc­ja. Głównie o tym, że w każdym z nas drzemie ogrom­ny potenc­jał, który po odkryciu niesamowicie pro­cen­tu­je.

Lekc­ja o tym, że począt­ki bolą i fak­ty­cznie czu­je­my piach na zębach i nikt nie urodz­ił się mis­trzem w swo­jej dziedzinie, ale też o tym, że po kilku próbach zaczy­namy czuć się lep­iej, bez­piecznie by przy końcu tego pro­ce­su wiedzieć, że to jest TO. Wiem, że moja pier­wsza aplikac­ja nie jest wspani­ała, a lista rzeczy, którą chcę dodać/poprawić cią­gle się pow­ięk­sza. Ale jestem z tego dum­na. Nie tylko dlat­ego, że SAMA ją napisałam i nauczyłam się naprawdę dużo, ale, a może przede wszys­tkim, że dostrzegam swo­je niedoskon­ałoś­ci i bra­ki…

Tutaj chy­ba najlepiej pasu­je metafo­ra, że po wejś­ciu na szczyt, który jest naprawdę stromy i wyso­ki, który jest dla Ciebie wyzwaniem, jesteś dopiero w stanie popa­trzeć na góry z odpowied­niej per­spek­ty­wy i dostrzec kole­jne szczy­ty, które są przed Tobą do zdoby­cia.

Wejś­cie na moją górę dało mi jed­nak coś unikalnego i naprawdę cen­nego — pewność, że chce być pro­gramistką i taką samą pewność, że sobie z tym poradzę. Albo inaczej, że wiem jak znaleźć sposób, by sobie z tym poradz­ić :) I wiecie co? To jest naprawdę CZADERSKIE uczu­cie.

Nie przedłuża­jąc — www.competence.today , to aplikac­ja jaką stworzyłam. Śmi­ało klika­j­cie i sprawdź­cie, jak dzi­ała i co robi :D

UPDATE: Aplikac­ja nie jest obec­nie dostęp­na online. Jeśli jesteś zain­tere­sowany jej kodem źródłowym, sprawdź : https://github.com/apietras/competence-today

Jeśli nie chce­cie tworzyć kon­ta to sko­rzys­ta­j­cie z Zen­ka: mail: zenek@zenek.pl, hasło: qwer­tyu :)

Jeśli masz czas, to przek­likaj, sprawdź i podziel się feed­back­iem — ja bard­zo chcę się nauczyć robić to lep­iej ;)

Ja zaś zabier­am się za składanie CV ze swo­ją kandy­daturą na Junior Java Devel­opera. I dal­szą naukę, co w pro­gramowa­niu jest chy­ba najpiękniejsze. Zaraz po tym, że moż­na stworzyć abso­lut­nie wszys­tko ;)

Ter­az pora na ogłoszenia:

1) Bard­zo chci­ałabym podz­iękować wszys­tkim, którzy wspier­ali mnie w pro­ce­sie nau­ki i roz­wo­ju. Kubie powin­nam chy­ba wykupić całe wino z tegorocznego zbioru i napisać o nim jak­iś poe­mat, ale zostańmy przy tym, że wiesz, że jestem Ci wdz­ięcz­na. Bard­zo. Do tego naprawdę dzięku­ję moim zna­jomym, którzy miły­mi słowa­mi wspier­ali mnie w tej pra­cy: Pawłowi, Dio­go, Tomkowi, Adamowi, Joasi, Paulin­ie czy Norze — to naprawdę zaowocow­ało. Wiem, że choć nie znamy się oso­biś­cie, to część z Was czytel­nicz­ki i czytel­ni­cy blo­ga również bard­zo moc­no trzy­mała (i mam nadzieję, nadal trzy­ma) za mnie kciu­ki. To było bard­zo super fajne! Wielkie brawa, piąt­ki i przy­tu­lasy za dobrą energię, bo jak widać było warto.

2) Planu­ję ser­ię o poszuki­wa­niu pier­wszej pra­cy w IT, bo będę prze­cież na bieżą­co ;)) Będzie o pisa­niu CV, lis­tach motywa­cyjnych, roz­mowach i wiedzy, jakiej powin­naś od siebie wyma­gać. Seria pojawi się już po moich prze­bo­jach z szukaniem pra­cy. Stay tuned.

3) W pod­sumowa­niu roku Kuba wspom­i­nał o pro­jek­cie X. Zdradzę Wam trochę na ten tem­at — zabier­am się za ebooka o tworze­niu swoich aplikacji. Będzie o tworze­niu mod­elu biz­ne­sowego, pro­jek­towa­niu, planowa­niu pra­cy i późniejszym “sprzedawa­niu idei”. Nieza­leżnie od wybranych tech­nologii. Pisze­my pier­wsze rozdzi­ały i będziemy potrze­bować Waszej pomo­cy, ale to za jak­iś czas — mam nadzieję, że sam pomysł Wam się podo­ba :)

4) Wrzucę też małe pod­sumowanie o tym, jak to się wszys­tko pisało, jak mi szło, jak było z motywacją, planem pra­cy itp. Tak z miękkiego punk­tu widzenia, bo moje obserwac­je mogą Wam się przy­dać.

Na koniec, bard­zo chci­ałabym podzielić się z Wami tym, co przeczy­tałam dziś u Setha God­i­na (całość zna­jdziecie tutaj):

Most of all, soft­ware as a whole just isn’t good enough. There have been a few mag­i­cal leaps in the evo­lu­tion of soft­ware, prod­ucts and oper­at­ing sys­tems that dra­mat­i­cal­ly improved pro­duc­tiv­i­ty and yes, joy among users. But giv­en how cheap (com­pared to cars, build­ing mate­ri­als or appli­ances) it is to revamp and rein­vent soft­ware, and how urgent it is to cre­ate tools that increase the qual­i­ty of what we make, we’re way too com­place­ment.”

Poz­draw­iam Was serdecznie,

Ania, Junior Soft­ware Devel­op­er :))

NIE ŚPIĘ, PROGRAMUJĘ!-4

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Alic­ja S.

  Jestem pod wielkim, wielkim, wielkim wraże­niem. Jesteś moją Bohaterką! 3

  • Dzię­ki. Swo­ją w sum­ie też, to świetne uczu­cie, wiedzieć, że dało się z siebie bard­zo dużo by dojść do tego :) Ale nie spoczy­wamy na lau­rach, oga­r­ni­amy dalej!

 • Asia

  Bra­wo!

 • Arek

  Hej ! :) trafiłem dziś na wasz blog, muszę powiedzieć jed­no :) imponu­jące ! :)

 • Justy­na

  cześć Aniu! super his­to­ria, dzię­ki bo bard­zo moty­wu­je! Czy mogłabyś napisać, ile cza­su mniej więcej zajęła Ci nau­ka pod­staw Javy i czy mogłabyś “hasłowo” napisać co trze­ba umieć aby dostać pier­wszą pracę w tym zawodzie? wiem, że to pewnie różnie bywa, ale fajnie mieć jak­iś odnośnik. Ja aktu­al­nie zaczy­nam się uczyć też tego języ­ka bo chcę zmienić zawód, ale nie do koń­ca wiem, ile rzeczy trze­ba przys­woić aby zacząć myśleć o star­towa­niu na junio­ra. Będę wdz­ięcz­na za jakieś wskazów­ki. Poz­draw­iam!

  • Hm, to jest trudne pytanie, już któryś raz mi zadane. W sum­ie to nie wiem, Javy SE uczyłam się od sierp­nia do połowy listopa­da, potem wzięłam się za naukę i tworze­nie pier­wszej aplikacji. Jed­nak nie jestem w stanie chy­ba przeliczyć tego na godziny, bo cza­sem to było pół dnia, a cza­sem dwa dni off… Więc myślę, że to dość indy­wid­u­al­na sprawa — jak­bym bard­zo siebie cis­nęła to pewnie dało­by się szy­b­ciej. Od przyszłego tygod­nia ruszam z ser­ią wpisów dla Junio­ra, gdzie pod­sumu­ję to co trze­ba wiedzieć w formie prak­ty­cznych lekcji ;) Tak z grub­sza, to Java SE, Java EE(ale o nią nie zawsze pytali), pod­stawy SQL i bazy danych, ogól­nie o OOP, wzorce pro­jek­towe, cza­sem też HTML, CSS, ale to bard­zo różnie :) — myślę, że lep­iej jed­nak rozbić to na poszczególne zagad­nienia i opisać co nieco ;)
   Trzy­mam kciu­ki za Ciebie i Two­ją naukę! Mam nadzieję, że nasze lekc­je Ci w niej pomogą

 • Moni­ka

  A mys­lałam że w Polsce to tylko mit i baj­ka, że kobi­ety pracu­ją przy pro­gramowa­niu. Moje grat­u­lac­je. Ja również lubię infor­matykę od szkoły pod­stowej i zamierzam dalej rozwi­jać się w tym kierunku. Wprawdzie jeszcze nie napisałam żaden aplikacji, ale zmierzam do tego. Wiem, że pro­gramowanie to bard­zo trud­na rzecz w dziei­dzinie infor­maty­ki dlat­ego jestem pod wraże­niem twoich zdol­noś­ci.

  • :) Dzię­ki za miłe słowa, nato­mi­ast fajnych i ambit­nych pro­gramis­tek w PL jest naprawdę sporo. Pole­cam prze­jść się na spotkanie Geek Girls Car­rots albo Women in Tech­nol­o­gy, moż­na tam spotkać naprawdę intere­su­jące oso­by. Pro­gramowanie w moim przy­pad­ku wyma­gało po pros­tu kilku miesię­cy ostrej pra­cy, by poz­nać pod­stawy, ter­az jest znacznie łatwiej, dlat­ego warto się nie zniechę­cać na początku i po pros­tu powoli się uczyć — sama zobaczysz, że to nie jest aż tak trudne. Z per­spek­ty­wy 10 miesię­cy od napisa­nia pier­wszej aplikacji mogę powiedzieć, że rozwi­janie się i nau­ka jest coraz przy­jem­niejsza, a moja pra­ca zawodowa jak pro­gramist­ka równie ciekawa jak pro­jek­ty które robię w domu :)

 • Łukasz Si

  Wita­j­cie, fan­tasty­czny blog, odkry­ty przeze mnie trochę po cza­sie :) Nieste­ty, strona z Two­ją pier­wszą aplikacją już mi się nie wyświ­et­la a bard­zo chci­ałbym ją zobaczyć, czy jest na to szansa gdzieś indziej w sieci :)?

  • Zerkniemy w najbliższym cza­sie, czemu się nie wyświ­et­la i postaw­imy ją na nowo, dzię­ki za syg­nał ;)

 • Nie zaglą­dal­iśmy tam od dłuższego cza­su, więc musimy sprawdz­ić, co i jak :) Dzię­ki za syg­nał!

  • Daniel

   również czekam na naprawę, ciekaw jest co tam jest :)

 • Dante

  strona competence.today nie dzi­ała :(

  • Postaramy się zro­bić print scree­ny w najbliższym cza­sie, nie widzi­ałam jed­nak sen­su w trzy­ma­niu jej online, bo jed­nak pow­stała 1,5 roku temu i nie do koń­ca jest czymś czym chce się ter­az chwal­ić — wiem, że moż­na by było zro­bić tą aplikac­je o wiele lep­iej ;))

 • Michu

  Ja dopiero zabier­am sie do nau­ki Javy. Czy ktoś mi powie jak uru­chomić poprawnie ten pobrany pro­gram? Mam juz zain­stalowana Jave i Eclipse