Moja pierwsza aplikacja: Competence.today

By 15 January 2015 October 19th, 2016 Get Things Done, Inspiracje, Think Big

Tak jak pisałam w poniedzi­ałek — skończyłam swo­ją aplikację! 

Nie było to łatwe, gdy zaczy­nałam byłam real­nie po pier­wszych 7 lekc­jach z naszego kur­su. Tem­po pra­cy na początku nie powalało i szcz­erze, mogę powiedzieć, że tak naprawdę pisałam ją w grud­niu i sty­czniu z dużym naciskiem na ostat­ni tydzień. Ale takie miałam pra­wo — po pros­tu naprawdę dużo się uczyłam, uczyłam i uczyłam ;))

Prze­jś­cie tej dro­gi, od pomysłu i zro­bi­enia lean can­vas do zal­o­gowa­nia się na niej, to naprawdę świet­na i inspiru­ją­ca lekc­ja. Głównie o tym, że w każdym z nas drzemie ogrom­ny potenc­jał, który po odkryciu niesamowicie procentuje.

Lekc­ja o tym, że począt­ki bolą i fak­ty­cznie czu­je­my piach na zębach i nikt nie urodz­ił się mis­trzem w swo­jej dziedzinie, ale też o tym, że po kilku próbach zaczy­namy czuć się lep­iej, bez­piecznie by przy końcu tego pro­ce­su wiedzieć, że to jest TO. Wiem, że moja pier­wsza aplikac­ja nie jest wspani­ała, a lista rzeczy, którą chcę dodać/poprawić cią­gle się pow­ięk­sza. Ale jestem z tego dum­na. Nie tylko dlat­ego, że SAMA ją napisałam i nauczyłam się naprawdę dużo, ale, a może przede wszys­tkim, że dostrzegam swo­je niedoskon­ałoś­ci i braki…

Tutaj chy­ba najlepiej pasu­je metafo­ra, że po wejś­ciu na szczyt, który jest naprawdę stromy i wyso­ki, który jest dla Ciebie wyzwaniem, jesteś dopiero w stanie popa­trzeć na góry z odpowied­niej per­spek­ty­wy i dostrzec kole­jne szczy­ty, które są przed Tobą do zdobycia.

Wejś­cie na moją górę dało mi jed­nak coś unikalnego i naprawdę cen­nego — pewność, że chce być pro­gramistką i taką samą pewność, że sobie z tym poradzę. Albo inaczej, że wiem jak znaleźć sposób, by sobie z tym poradz­ić :) I wiecie co? To jest naprawdę CZADERSKIE uczucie.

Nie przedłuża­jąc — www.competence.today , to aplikac­ja jaką stworzyłam. Śmi­ało klika­j­cie i sprawdź­cie, jak dzi­ała i co robi :D

UPDATE: Aplikac­ja nie jest obec­nie dostęp­na online. Jeśli jesteś zain­tere­sowany jej kodem źródłowym, sprawdź : https://github.com/apietras/competence-today

Jeśli nie chce­cie tworzyć kon­ta to sko­rzys­ta­j­cie z Zen­ka: mail: [email protected], hasło: qwertyu :)

Jeśli masz czas, to przek­likaj, sprawdź i podziel się feed­back­iem — ja bard­zo chcę się nauczyć robić to lepiej ;)

Ja zaś zabier­am się za składanie CV ze swo­ją kandy­daturą na Junior Java Devel­opera. I dal­szą naukę, co w pro­gramowa­niu jest chy­ba najpiękniejsze. Zaraz po tym, że moż­na stworzyć abso­lut­nie wszystko ;)

Ter­az pora na ogłoszenia:

1) Bard­zo chci­ałabym podz­iękować wszys­tkim, którzy wspier­ali mnie w pro­ce­sie nau­ki i roz­wo­ju. Kubie powin­nam chy­ba wykupić całe wino z tegorocznego zbioru i napisać o nim jak­iś poe­mat, ale zostańmy przy tym, że wiesz, że jestem Ci wdz­ięcz­na. Bard­zo. Do tego naprawdę dzięku­ję moim zna­jomym, którzy miły­mi słowa­mi wspier­ali mnie w tej pra­cy: Pawłowi, Dio­go, Tomkowi, Adamowi, Joasi, Paulin­ie czy Norze — to naprawdę zaowocow­ało. Wiem, że choć nie znamy się oso­biś­cie, to część z Was czytel­nicz­ki i czytel­ni­cy blo­ga również bard­zo moc­no trzy­mała (i mam nadzieję, nadal trzy­ma) za mnie kciu­ki. To było bard­zo super fajne! Wielkie brawa, piąt­ki i przy­tu­lasy za dobrą energię, bo jak widać było warto.

2) Planu­ję ser­ię o poszuki­wa­niu pier­wszej pra­cy w IT, bo będę prze­cież na bieżą­co ;)) Będzie o pisa­niu CV, lis­tach motywa­cyjnych, roz­mowach i wiedzy, jakiej powin­naś od siebie wyma­gać. Seria pojawi się już po moich prze­bo­jach z szukaniem pra­cy. Stay tuned.

3) W pod­sumowa­niu roku Kuba wspom­i­nał o pro­jek­cie X. Zdradzę Wam trochę na ten tem­at — zabier­am się za ebooka o tworze­niu swoich aplikacji. Będzie o tworze­niu mod­elu biz­ne­sowego, pro­jek­towa­niu, planowa­niu pra­cy i późniejszym “sprzedawa­niu idei”. Nieza­leżnie od wybranych tech­nologii. Pisze­my pier­wsze rozdzi­ały i będziemy potrze­bować Waszej pomo­cy, ale to za jak­iś czas — mam nadzieję, że sam pomysł Wam się podoba :)

4) Wrzucę też małe pod­sumowanie o tym, jak to się wszys­tko pisało, jak mi szło, jak było z motywacją, planem pra­cy itp. Tak z miękkiego punk­tu widzenia, bo moje obserwac­je mogą Wam się przydać.

Na koniec, bard­zo chci­ałabym podzielić się z Wami tym, co przeczy­tałam dziś u Setha God­i­na (całość zna­jdziecie tutaj):

Most of all, soft­ware as a whole just isn’t good enough. There have been a few mag­i­cal leaps in the evo­lu­tion of soft­ware, prod­ucts and oper­at­ing sys­tems that dra­mat­i­cal­ly improved pro­duc­tiv­i­ty and yes, joy among users. But giv­en how cheap (com­pared to cars, build­ing mate­ri­als or appli­ances) it is to revamp and rein­vent soft­ware, and how urgent it is to cre­ate tools that increase the qual­i­ty of what we make, we’re way too complacement.”

Poz­draw­iam Was serdecznie,

Ania, Junior Soft­ware Developer :))

NIE ŚPIĘ, PROGRAMUJĘ!-4