Zaprasza­my do chatu z autora­mi i inny­mi czytel­nika­mi kobietydokodu.pl! Roz­maw­iamy na IRCu, będziemy dostęp­ni od 18!

Jak się połączyć?

Masz kil­ka opcji! W zależnoś­ci od pref­er­encji wybierz jed­ną z poniższych opcji — możesz użyć…

… klienta IRC w przeglądarce

Wejdź na stronę irc.kobietydokodu.pl, wpisz swój pseudon­im i połącz się z nami!

Alter­naty­wnie wejdź na stronę https://kiwiirc.com/client/irc.kobietydokodu.pl/?channel=#kobietydokodu.pl — to to samo opro­gramowanie, ale uru­chomione na innym ser­w­erze, w razie prob­lemów z pier­wszym linkiem, możesz spróbować z drugim.

… własnego klienta IRC

Jeśli masz ulu­bionego klien­ta IRC, możesz się z nami połączyć uży­wa­jąc poniższych danych:

kanał: #kobietydokodu.pl
ser­w­er: irc.kobietydokodu.pl
port: 6667
ssl: nie

Jeśli nie masz jeszcze klien­ta IRC, możesz zain­stalować które­goś z poniższych:

Zasady

Aby chat spełnił swo­je zamierzenia, poniżej zna­jdziesz kil­ka zasad, których będziemy się trzy­mać i prosimy o ich uszanowanie:

 1. Może­cie pytać nas o wszys­tko (w grani­cach rozsąd­ku oczy­wiś­cie) — zarówno o kwest­ie związane z pracą, pro­gramowaniem, ale także kulisa­mi blo­ga czy naszy­mi zain­tere­sowa­ni­a­mi. Postaramy się odpowiedzieć na wszys­tkie pyta­nia na bieżą­co
 2. Jeśli chcesz zadać pytanie nie na kanale pub­licznym, może­my nie być w stanie odpowiedzieć w danym momen­cie — pry­watne pyta­nia lep­iej zadań nam mailem, do którego dotrze­my w wol­nej chwili :) Pod­czas chatu będziemy się kon­cen­trować na pub­licznym kanale
 3. Oso­by zachowu­jące się obraźli­wie wobec innych lub spa­mu­jące kanał będą banowane — doty­czy to zarówno nick­ów jak i adresów IP
 4. Wszelkie dyskus­je o poli­tyce, reli­giach lub innych tem­at­ach, które mogą być kon­trow­er­syjne, będą uci­nane, w razie niedos­tosowa­nia się do naszych próśb oso­by inicju­jące takie dyskus­je będą banowane
 5. Nic­ki mogą być dowolne — może to być zarówno Two­je imię i nazwisko, pseudon­im lub wymyślona na poczeka­niu nazwa. Nie wymagamy rejes­tracji i nie udostęp­ni­amy takiej opcji.
 6. Zapis chatu postaramy się prze­chować i udostęp­nić — choć tego aku­rat nie gwaran­tu­je­my ;)
 7. Ser­w­er zostanie wyłąc­zony po kilku godz­i­nach od zakończenia chatu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •